Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2019

5681 fb1f 390
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
5020 9c48 390
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
4185 96a2 390
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
3623 e89c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
6117 3b4a 390
7099 0c48 390
0893 9519 390
Reposted fromfurore furore viajointskurwysyn jointskurwysyn
7190 ac8c 390
Reposted fromfurore furore viajointskurwysyn jointskurwysyn
- Słuchaj, nie chciałem, aby tak to się skończyło - oznajmił. Westchnęłam. Nie chciałam, by w ogóle się kończyło. Nie odpowiedziałam. Bez względu na to, jakie byłyby moje słowa, niczego by nie zmieniły. Dokonał wyboru, ale nie byłam nim ja.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabazinga22 bazinga22
6782 dcb5 390
Reposted fromoll oll viabazinga22 bazinga22

March 06 2019

8187 a7da 390
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
7152 42ff 390
Reposted fromAtari Atari viairmelin irmelin
5089 d46f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalaegoistka malaegoistka
4622 c661 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vianoexpectations noexpectations
5658 abe0 390
7732 3fc5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
6152 84a6 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
6673 caee 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl