Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

6214 433b 390
Reposted fromEkran Ekran
3489 94d5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
1237 1879 390
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viaszydera szydera
4811 8b8f 390
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover
6318 0f25 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaAmericanlover Americanlover
6233 cef2 390
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover
Nie próbuj, rób! Jeżeli bierzesz się za coś z myślą, że i tak się nie uda, to najprawdopodobniej się nie uda. Musisz wierzyć, że dasz radę i zawsze dawać z siebie sto procent, a zobaczysz, że taka zmiana nastawienia potrafi czynić cuda.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
1749 51cf 390
1361 e5f5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamadream dreamadream
4454 aa43 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadreamadream dreamadream
5321 f06b 390
Reposted fromministerium ministerium viarawwrr rawwrr
5894 edb1 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viarawwrr rawwrr
6534 25ab 390
Reposted frombooze booze viarawwrr rawwrr
4077 c1e8 390
Reposted fromfreakish freakish viarawwrr rawwrr
3560 4208 390
Louis De Funes 
Reposted fromsecretoflife secretoflife viarawwrr rawwrr
5876 a273 390
me.
Reposted fromrol rol viarawwrr rawwrr
9799 afaf 390
Reposted fromkoskoss koskoss viarawwrr rawwrr
8955 1587 390
Mr. Robot S01E01
8949 30a1 390
Mr. Robot S01E01

September 24 2016

6930 bbfe 390
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viarawwrr rawwrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl