Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

“Straszną rzeczą jest, kiedy dusza zmęczy się życiem szybciej niż ciało.”  
~ Marek Aureliusz
3906 e1ed 390
Mornings.
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Dziś pesymizm nie jest ani wysiłkiem, ani niezależnością. Jest pierwszym wrażeniem po rozejrzeniu się dookoła.
— Leopold Tyrmand, "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromcudoku cudoku viamoai moai
7938 b65c 390
Your dreams vs your abilities
Reposted fromPanMru PanMru viamoai moai
5952 38ff 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3354 6059 390
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viawrazliwa wrazliwa

October 26 2016

8566 4650
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakarolski karolski
5236 9599 390
Reposted fromrol rol viasweetnothingg sweetnothingg
6677 785c 390
6829 bf9e 390
Reposted fromkilly killy viasweetnothingg sweetnothingg
Do twarzy Ci z miłością, wiesz?
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasweetnothingg sweetnothingg
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viasweetnothingg sweetnothingg
4645 2ac1 390
Reposted frommistic mistic viakarolski karolski
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Miłość może pomóc nam przejść przez najtrudniejsze doświadczenia życiowe, może też być sama takim doświadczeniem.
— Kristin Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
8704 be41 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viatishka tishka
8812 2438 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl