Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

5061 48e2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaporanny poranny
08.12.2016 Kraków.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaretaliate retaliate
5111 453e 390
Reposted fromrol rol
4464 14b7 390
Reposted frombluedeath bluedeath viakogs kogs
4757 b010 390
Reposted frombiru biru viakogs kogs
4510 62ae 390
Reposted fromphilipp philipp viakogs kogs

December 08 2016

Play fullscreen
analogowebijeserce
6465 b435
Reposted fromfungi fungi viacrazypolish crazypolish
2177 10f3 390
Reposted fromOFFka OFFka viawishyouwerehere wishyouwerehere
After all this time? Always.
Reposted fromAdejln Adejln viaretaliate retaliate
I spotykasz jakiegoś Jego, gromadzisz te przypadkowe pocałunki, uczysz się na pamięć kształtu Jego głowy, żeby - kiedy odejdzie - umieć uformować poduszkę.
— Maria Aniśkowicz-Baumgartner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Tak silną mam nieraz potrzebę samotności, że na samą myśl spotkania się z kimś prawie dostaję szału.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Im bardziej człowiek kocha tym jest słabszy.
— Vincent V. Severski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl