Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2018

4366 8d21 390
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
3335 52d3 390
9474 8469 390
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
4503 4434 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
8905 4847 390
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
5384 923d 390

June 26 2018

Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
“(...) dlaczego jesteśmy w stanie kochać ludzi, którzy ani trochę na tę miłość nie zasługują, a innych godnych naszej uwagi, mijamy bez słowa?”
— Lucy M. Montgomery
Reposted fromxalchemic xalchemic

June 14 2018

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viacalifornia-love california-love
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viatulele tulele
6477 22f6 390

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatulele tulele
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl